උමා ඔය තාවකාලිකව නවතී

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටළු ගැන ජනපතිවරයා අදාල පාර්ශවකරුවන් කැඳවා සිදු කරන ලද සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කැනීම් කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දැමීම ඇතුළු තීරණ රැසක් ලබාගෙන තිබේ.

more recommended stories

%d bloggers like this: