වලස් පැටියෙකු පෙන්වා 30,000කගේ ජංගම දුරකතන “හැක්” කල පැංචා!

සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳව පසුගියද‌ා ඇමෙරිකාවේ පැවැති සමුළුවකට 11 හැවිරිදි කුඩා දරුවකුද සහභාගී වී සිටියේය. මේ.