රෝග 98ක් එක රැයින් නසන විස්මිත වෙදැදුරා – ලිංගික බෙලහීනතාවය ඇතුළු රෝග 200ක් සුව කළ හැකිය

ඇදුම රෝගයෙන් නිතර නිතර පීඩා විඳි මම ඇදුම රෝගය නිසාම විවිධ අපහසුතාවනට භාජනය වූ අයෙක්මි..

අට අනූවක් රෝග එක රැයින් නසන විස්මිත වෙදැදුරා

ලිංගික බෙලහීනතාවය ඇතුළු රෝග 200ක් නිල වෙදකමින් සුව කළ හැකිය… ඇදුම රෝගයෙන් නිතර නිතර පීඩා.

ජීවිත දෙකක් බේරගන්න වකුගඩු දන් දී දිවියෙන් සමුගත් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරිය..!

මොළයේ නහරයක ඇතිවූ ආබාධිත තත්ත්වයක් හේතු කොටගෙන එයින් ඇතිවූ අභ්‍යන්තර රුධිර වහනය නිසාම යන්ත්‍රවල උපකාරයෙන්.