වසර 60,000ක් ඉපැරණි වනාන්තරයක් මුහුදු පතලෙන් හමුවෙයි

ඇමරිකාවේ ඇලබාමා ප්‍රාන්තයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු පතලෙන් වසර 60,000ක් පමණ ඉපැරණි වනාන්තරයක් මතුව තිබෙනවා. විද්‍යාඥයන්.