මෙරට දේශපාලනයේ මෛත්‍රී සලකුණ

මීට තෙවසරකට එපිට දී අපරට සිදුවූ  දේශපාලන විප්ලවය, අපි අසා දැන සිටි ලොව අන් බොහෝ.

දේශපාලන න්‍යායපත්‍ර සාක්ෂාත් කරගැනීමට පාසල් ළමුන් යොදා ගැනීම තවත් භීෂණයක පෙර නිමිත්තක්ද?

පසුගිය දා සයිටම් ආයතනයට විරෝධය පළ කරනු පිණිස ළාබාල පාසල් සිසු සිසුවියන් පිරිසක් පාසල් නිල ඇඳුම්.

ජනමාධ්‍ය, දුප්පත්කම සහ “ග්‍රාම ශක්ති”

බල්ලට ගිය වර්තමාන මාධ්‍ය සදාචාරය ජනමාධ්‍ය බරපතලය, බලවත්ය. එය සියලු කල්හි සත්‍ය කරුණකි. “කඩුවට වඩා.