අභ්‍යවකාශයේ සිට ගත් සෙල්ෆියට වෙන්න යන ලොකුම දේ මෙන්න (PHOTO)

වසර 51 කට ඉහතදී බුස් ඇල්ඩ්රීන් විසින් පෘථිවියේ ඉහළ අභ්‍යවකාශයේ සිට ලබාගත් විශිෂ්ට සෙල්ෆි ඡායාරූපයක්.