ගඳගහන මාළු ලොරියකින් ආ සීදූව සකුරා

“සීදූව සකුරා” කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංගීත කණ්ඩායමක්. ඔවුන්ට සිද්ධවුණ ඇබැද්දි ගැන කතා කළ සකුරා කණ්ඩායම.