අක්මාව දුන්නු කෙනාට වංචා කළා කියන චෝදනාවට නාමල් පිළිතුරු දෙයි! (VIDEO)

මම ජීවත් වෙලා ඉන්නේ ඔහු නිසා කියන එක පැහැදිළිවම කියන්න ඕනේ.. ඔපරේෂන් එක හෙට තියෙද්දි.