සුනාමියට සැඟව ගිය අංක 8050 දුම්රියේ කඳුලු කතාව…

ලංකාවට සිද්ධ වුන බිහිසුණුම අනතුර වෙලා අදට අවුරුදු 13ක්. ‘සුනාමි’ කියන වචනේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි.

වැඩිහිටි කාන්තාව සිටුවා තැබූ තරුණයාට වෙච්ච දේ..! (VIDEO)

‘පූජ්‍ය පක්ෂය සඳහා වෙන් කර ඇත’ ‘ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා වෙන් කර ඇත’ මෙම වාක්‍ය කණ්ඩ.