මෙලනියා ට්‍රම්ප් ජර්මනියේදී සිර කරයි

දේශගුණික විපර්යාස සහ වෙළඳාම සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකාව සමඟ පවතින පරතරය පියවා ගැනීමට G-20 සමුලුවේ අවධානය යොමුව .